prihlásenie
0.00 €

Obchodné podmienky

 

I. Úvodné ustanovenia
1.    Prevádzkovateľom internetového obchodu „www.stravomatkosice.sk“ je spoločnosť:
Stravomia s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice - mestská časť Juh, IČO: 51713811, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 43931/V („Prevádzkovateľ“).
Dodávateľom produktov je spoločnosť: Stravomat, s.r.o., Južná trieda 93, 040 01 Košice, IČO: 50589202, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka č. 40219/V („Dodávateľ produktov“)
2.    Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.
3.    Stravomatkosice.sk poskytuje služby pre všetkých používateľov a návštevníkov internetových stránok (fyzické aj právnické osoby ďalej len „používateľ“).
4.    Kupujúci je používateľ, ktorý vyplní a zrealizuje objednávku, prípadne ju zadá telefonicky či internetom prostredníctvom partnerských webových stránok.
 
II. Dodacie podmienky
1.    Dodávky objednaného tovaru budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností Prevádzkovateľa realizované v čo najkratšom termíne, vždy však až po telefonickom alebo mailovom kontakte Kupujúceho pre overenie nákupu.
2.    Minimálna suma objednávky nie je, pri objednávkach do 19.99 € sa účtuje poplatok 5€ za dovoz v rámci mesta Košice, pri objednávkach nad 20,00€ sa tento poplatok neúčtuje.
3.    Prevádzkovateľ si vyhadzuje právo v prípade nedodržania podmienok uvedených v bode dva objednávku zrušiť.
4.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek objednávku.    
5.    Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Pri objednaní tovaru je povinné uviesť adresu odberu, telefónne číslo, meno, prípadne názov firmy, poschodie, prípadne číslo dverí. Osobný odber možný iba po vzájomnej individuálnej dohode.
6.    Za splnenie dodávky sa považuje doručenie tovaru na uvedené miesto odberu. Dopravu zaisťuje predávajúci. Zásielka bude obsahovať daňový doklad, prípadne budú po dohode objednané dodávky fakturované naraz podľa dohody.
7.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať a uhradiť objednaný tovar.
8.    Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie zavinené objednávateľom, zadaním chybných objednávacích údajov, ani z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok alebo zlej dopravnej situácie prípadne z iného dôvodu nezapríčineného Prevádzkovateľom.
 
III. Cena tovaru a donášky
1.    Cena tovaru je uvedená v na stránke www.stravomatkosice.sk v jednotlivých sekciách. Uvedené ceny sú konečné a sú plne zodpovedajú daňovým pravidlám platnými Slovenskej republike.
2.    Poplatky za dopravu:
1.    V rámci mesta Košice: pri objednávke do 19,99 € účtujeme poplatok 5 €; pri objednávke nad 20,00 € poplatok neúčtujeme.
2.    Pri objednávkach mimo Košíc – sa cena stanovuje individuálne po dohode, pre registrovaných Kupujúcich na základe dodatkovej zmluvy o dodávaní tovarov.
 
IV. Platba za tovar a donášku
1.    Úhradu platby za tovar a donášku je možné uskutočniť v hotovosti aj za zprísnených podmienok hygieny sú donáškari vybavený dezinfekčnými prostriedkami.
2.    Po dohode je možné uhradiť platbu za dodávku formou faktúry. V prípade nedodržania termínu splatnosti vystavenej faktúry si účtujeme za každý  deň omeškania 0,05% úrok z dlžnej sumy až do úplného zaplatenia.
 
V. Storno objednávky zo strany kupujúceho
1.    Kupujúci má právo stornovať objednávku iba pred dodaním a to telefonicky po vzájomnej dohode.
2.    Kupujúci má právo stornovať objednávku bez storno poplatku iba v prípade, že Prevádzkovateľ nesplní dohodnuté podmienky dodania.
3.    V prípade stornovania objednávky bez udania dôvodu je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu 50% z ceny objednaného tovaru.
 
VI. Storno objednávky zo strany Prevádzkovateľa
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo stornovať objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:
•    v prípade neočakávaných udalostí ako napr. výpadok elektrickej energie, poruchy serveru, internetového pripojenia, prípadne iné
•    tovar nie je momentálne v ponuke
•    bez udania dôvodu
 
VII. Reklamácie
1.    Reklamáciu si kupujúci môže uplatniť telefonicky pri preberaní alebo po začatí konzumácie ale z objednaného tovaru nesmie chýbať viac ako jedna štvrtina.
2.    Reklamovaný tovar je potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka.
3.    Po uznaní reklamácie dodáme nový tovar alebo vrátime peniaze.
4.    Mrazené výrobky majú dátum trvanlivosti uvedený na obale a ten je platný pri dodržaní skladovacích podmienok, rovnako uvedených na obale. Ich dodržanie je zistiteľné na náklady kupujúceho.
 
VIII. Vrátenie peňazí
V prípade storna objednávky, môže kupujúci požiadať o vrátenie peňazí. Peniaze sa vracajú iba na účet kupujúceho a to do 14 pracovných dní od doručenia žiadosti o vrátenie peňazí zaslaného poštou doporučene. Žiadosť musí obsahovať meno, adresu kupujúceho, číslo objednávky, sumu na vrátenie ako aj číslo účtu, na ktoré mu majú byť peniaze zaslané.
 
IX. Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.